Ицзин – изкуството да управляваш промените

Ако имах още няколко години живот, бих имал възможност за петдесет години да изуча Книгата на промените и вероятно бих избегнал големи грешки.“

Конфуций

Книгата на промените – Канонът на промените – Ицзин – Джоу И – е най-ранният от известните в историята на Китай философски текстове. От хрониките е известно, че тя е написана в епохата на династията Джоу (1046 г.пр.н.е. – 256 г. пр.н.е.). Текстът на Ицзин е приет от конфуцианската традиция във II в. пр.н.е. като един от каноните на конфуцианското Петокнижие.

Йероглифът „Джоу“ се разбира като цикъл, кръговрат, а йероглифът „И“ – като промени, по такъв начин „Джоу И“ означава цикличност на промените.

Идзин представлява същността на всички философии на Древен Китай, чийто основен смисъл се заключава в това, че всички явления във Вселената имат динамичен характер.

В названието Книга на промените е заложен дълбокият смисъл на изменчивостта на природата и живота на човека в резултат на измененията на енергиите Ин и Ян във Вселената. „Слънцето, Луната и другите небесни тела в процеса на своето въртене творят цялото многообразие на постоянно изменящия се поднебесен свят.“

Според Книгата на промените целият световен процес представлява редуване на ситуации, всяка от които символично се изразява с един от 64 символа – хексаграми. Всяка хексаграма се състои от две триграми – долната триграма се отнася към вътрешния живот, настъпващото и съзидаващото, а горната – към външния свят, отстъпващото и разрушаващото.

Историческите хроники приписват изобретението на гадателските триграми на легендарния император на Древен Китай Фу Си, който управлявал 115 години в периода от 2852 до 2737 г. пр.н.е. Според Фу Си триграмите в линейно разположение имат следната последователност:

Ицзин, Книга на променитеРазличните съчетания на триграмите образуват 64 хексаграми. Всяка хиксаграма има смислова интерпретация и свой номер. Всяка от триграмите, съставящи хексаграмите, се тълкува по следния начин: горната е небето, средната е човекът, долната – земята.

В древните трактати се казва, че Ин и Ян са двете сили, движещи всичко в този свят. Първата се състои от три плътни линии, символизиращи Ян, и се нарича „Творчество“, втората – от три прекъснати линии, обозначаващи Ин – „Изпълнение“.

Ян – Творчество – е случайността и непредсказуемостта. Ин – Изпълнение – е предопределеността и закономерността. Ин е отпускане, пасивност, женско начало, Ян – напрежение, активност, мъжко начало.

Книгата на промените е родоначалник на много традиции и културни практики на китайците. Идзин е в основата на Фън шуй („вятър и вода“) – даоската тактика за символично усвояване на пространството, чиято цел е търсенето на благоприятните потоци на енергията Чи и използването им за човешко благо.

Идзин е известна и като действащ инструмент, използван в гадателската практика. Именно затова тя не е била унищожена при преследването на окултизма в Китай. Всеки от 64-те символа-хексаграми изразява една или друга жизнена ситуация във времето от гледна точка на постепенното ѝ развитие.

Символите се състоят от шест линии всеки, линиите обозначават последователните степени на развитието на дадена ситуация. Линиите се четат отдолу нагоре.

Според теорията на Книгата на промените целият световен процес представлява редуване на ситуации, произхождащи от взаимодействието и борбата на силите на светлината и тъмнината, напрежението и податливостта, и всяка от тези ситуации се изразява символично с една от хексаграмите.

От различните комбинации на частиците Ин и Ян, от взаимодействието на тъмнината и светлината, женското и мъжкото начало е възникнало всичко живо и неживо, природата и нейните явления, движението и покоят, топлината и студът, доброто и злото. Едното произтича от другото, слива се с другото, светлината може да бъде тъмнина, а доброто – зло, и обратното – в зависимост от времето и ситуацията. Освен това всичко протича както в околната природа, така и в природата на самия човек, както във външния, така и във вътрешния му живот.

Но да намериш обяснение на нещо, още не означава да го познаеш.

Стихийността, непредсказуемостта на явленията, постъпките, съотношенията на различните сили предизвиквали у човека стремежа да улови някаква закономерност, която можело да се подреди в стройна и разбираема система. Такива системи са се появявали в различни времена и са ставали признати във всички древни цивилизации – шумерска, египетска, индийска, гръцка… Подобна система възникнала и в Древен Китай и нейната роля е изиграла Книгата на промените.

В стремежа да приведат митологичните предания в съответствие с догмите на своето учение Конфуций и учениците му отхвърлили свръхестественото в тях и намирали рационално обяснение за всяко събитие или явление. По такъв начин митовете ставали част от традиционната история. Те вече не се предавали от уста на уста, а хората се доверявали на вариантите, записани от конфуцианците на бамбукови дъсчици.

Когато през 221 г. пр.н.е. китайският император Цин Шъхуан организирал първото в световната история изгаряне на книги и масова разправа с конфуцианците, Идзин се оказала единствената книга с коментари на Конфуций, за която било направено изключение – императорът и неговите чиновници я използвали за предсказания на бъдещето и ръководство в политиката.

В процеса на гадание по Идзин се изхождало от това, че всяка хексаграма символизира една или друга жизнена ситуация, която се разгръща във времето, а всеки афоризъм накратко характеризира един или друг етап в развитието на дадена ситуация.

Хексаграмите се получават чрез два традиционни начина. В древността били използвани стъбла на хилядолистник, което било доста сложна и продължителна процедура. В по-късни времена започнали да се използват три монети, което значително опростило задачата.

„Сеансът“ на гадание започва с мисленото формулиране на въпроса, който в момента ви вълнува и чийто отговор очаквате от Идзин. След това заедно или една по една хвърляте три монети – това трябва да се направи шест пъти, за да се получат шестте линии и да се състави хексаграмата. Ако две или три монети паднат на „Ези“, начертайте прекъсната линия. Ако две или три монети паднат на „Тура“ (с герба нагоре), начертайте плътна линия.

Линиите се разполагат една над друга, като се започне отдолу нагоре. След като сте съставили хексаграмата, следва да откриете номера ѝ в таблицата. За тази цел разделете хексаграмата на две и открийте горната част сред триграмите, разположени хоризонтално, а долната – във вертикалното разположение на триграмите. В точката на тяхното пресичане ще откриете номера на падналата ви се хексаграма.

Ако се затруднявате да разделяте хексаграмите на триграми и да откриете отговора на вашия въпрос, ще ви помогне следващата таблица, в която ще откриете номера на падналата ви се хексаграма.

Ицзин, Книга на променитеСега остава само да надникнете в отнасящия се към нея пояснителен текст. Можете да го откриете тук.